Regulamin

IWARE Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 6A lok.2, 50-541 Wrocław

NIP: 894-300-73-04 REGON: 021346802

E-mail: bok@iwareprint.pl

§1 Definicje umowne


1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego i świadczenia Usług, wydany przez Usługodawcę na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dostępny bezpłatnie na stronach http://www.iwareprint.pl

2. Cennik – wykaz Usług uwzględniający rodzaj i wysokość związanych z nimi opłat, opublikowany bezpłatnie na stronach http://www.iwareprint.pl (integralna część Regulaminu).

3. Specyfikacja Usług – zestawienie danych technicznych umożliwiających korzystanie z poszczególnych Usług (integralna część Regulaminu).

4. Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych – regulamin, którego przedmiotem jest powierzenie przez Usługobiorcę Usługodawcy przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik do Regulaminu (integralna część Regulaminu).

5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu, tj. spółka IWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Armii Krajowej 6A lok.2, 50-541 Wrocław); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364948; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 37.500,00 zł.; NIP: 8943007304; REGON: 021346802; adres poczty elektronicznej: bok@iwareprint.pl.

6. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Usług związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.

7. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy obejmujące: udostępnienie oprogramowania w modelu SaaS (Software as a Service) służącego do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego (drukarni internetowej) wraz z zapewnieniem jego funkcjonowania na serwerze i świadczeniem pomocy technicznej. Szczegółowy opis wymagań, funkcjonalności oraz usług dostępnych w ramach oprogramowania wskazany jest na stronach Serwisu Internetowego.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o korzystanie z Usług Usługodawcy składane za pomocą dostępnego na stronach Serwisu Internetowego formularza zamówienia z jednoczesnym zaznajomieniem się i akceptacją treści Regulaminu (wraz z załącznikami) oraz na zasadach w nim określonych.

9. Okres Karencji – czas, w którym Usługodawca umożliwia przywrócenie Usługi z zachowaniem konfiguracji i danych wprowadzonych uprzednio przez Usługobiorcę. Usługodawca zastrzega, iż w okresie karencji następuje ograniczenie, zawieszenie lub wyłączenie świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i nie ponosi on odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z tego tytułu. Okres karencji wynosi 1 miesiąc od ostatniego dnia okresu korzystania z Usługi, za który Usługobiorca obowiązany był dokonać płatności. Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za trwałe usunięcie wszystkich danych Usługobiorcy, które zostanie dokonane po upływie okresu karencji.

10. Sklep internetowy – przejaw działalności handlowo – usługowej Usługobiorcy prowadzonej w sieci INTERNET z wykorzystaniem Usług, w szczególności drukarnia internetowa oraz internetowa agencja reklamowa.

11. Ochrona danych osobowych – procedura ochrony danych osobowych klientów indywidualnych (osób fizycznych) obsługiwanych przez Usługobiorcę w ramach panelu administracyjnego Sklepu internetowego prowadzonego przez Usługobiorcę, w ramach usług udostępnianych mu przez Usługodawcę.

12. Opieka techniczna – działania podejmowane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy mające na celu rozwiązanie problemów technicznych pojawiających się w związku z korzystaniem z Usług. Szczegółowe zasady świadczenia opieki technicznej określają postanowienia niniejszego Regulaminu.

13. Serwis internetowy – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://iwareprint.pl/

§ 2 Ochrona danych osobowych

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do danych osobowych klientów indywidualnych (osób fizycznych) obsługiwanych przez Usługobiorcę w ramach panelu administracyjnego Sklepu internetowego prowadzonego przez Usługobiorcę, w ramach usług udostępnianych mu przez Usługodawcę.

2. Usługobiorca w stosunku do danych swoich klientów ma status administratora danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „Rozporządzenie RODO” lub „RODO”) i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzania danych osobowych swoich klientów na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Regulaminie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu. Usługodawca w takim wypadku jako powierzeniobiorca dokonuje przetwarzania (w tym m.in. zbierania, utrwalania i przechowywania) danych osobowych osób fizycznych, o których mowa w ust. 1 tylko i wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem udostępnianych Usługobiorcy Usług.

4. Usługodawca jest uprawniony do dalszego powierzania przetwarzania danych osobowych innym podmiotom. Następuje to tylko w sytuacji, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji udostępnionych Usługobiorcy Usług oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i standardów postępowania dotyczących ochrony tychże danych.

5. Osoba fizyczna będąca klientem Usługobiorcy, obsługiwana w ramach panelu administracyjnego Sklepu internetowego, której dane osobowe są przetwarzane w ramach Usług udostępnianych przez Usługodawcę jest uprawniona zgodnie z RODO do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do sprzeciwu. Usługobiorca jest także uprawniony w powyższym zakresie zgodnie z RODO. Z chwilą wystąpienia przez Usługobiorcę z żądaniem zaniechania przetwarzania jego danych osobowych przez Usługodawcę umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu na zasadach analogicznych jak w przypadku jej wypowiedzenia przez Usługobiorcę.

6. Usługodawca i Usługobiorca jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczy

dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Obowiązek Usługodawcy wskazany w zdaniu poprzednim nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku samodzielnego spełnienia obowiązków wymaganych przepisami prawa i standardami postępowania dotyczących ochrony danych osobowych.

7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę są określone w polityce prywatności Serwisu Internetowego opublikowanej na jego stronach.

§ 3 Regulamin o świadczenie Usług

1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy odbywa się na podstawie Regulaminu. Niniejszy Regulamin oraz Usługi skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców, co oznacza, że stroną umowy o korzystanie z Usług może być wyłącznie podmiot niebędący konsumentem.

2. Usługodawca, w celu umożliwienia Usługobiorcy zaznajomienia się z użytecznością określonej usługi, może wprowadzi tzw. okres testowy. Zakres Usług oferowanych w okresie testowym oraz czas jego trwania określa Usługodawca na stronach http://www.iwareprint.pl.


3. Podstawą do zawarcia umowy o świadczenie Usług jest uprzednie Zamówienie złożone przez Usługobiorcę zawierające co najmniej:

a) adres e-mail

b) wybrane przez Usługobiorcę Usługi,

c) nazwa Sklepu Internetowego,

d) hasło.

Po złożeniu Zamówienia i Usługobiorca obowiązany jest uzupełnić pozostałe swoje dane w ramach Usług oznaczone jako obowiązkowe, w szczególności pełną nazwę firmy, numer NIP oraz adres prowadzenia działalności/siedziby.


4. Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o:

a) zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługodawcy,

b) zapoznaniu się i akceptacją Regulaminu,

c) wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną,

d) wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie o ochronie danych osobowych,

e) potwierdzeniu, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie o ochronie danych osobowych,

f) wyrażeniu zgody na otrzymywanie za pośrednictwem korespondencji mailowej na wskazany informacji o wszelkich zmianach dotyczących zasad świadczenia Usług przez Usługodawcę.

5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta na czas trwania weryfikacji.

§ 4 Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o świadczenie Usług


1. Usługodawca oraz Usługobiorca mają prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba, że regulamin określonej promocji lub szczególny regulamin danej Usługi stanowi inaczej.


2. Usługobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy nastąpi przerwa w świadczeniu Usług przekraczająca
okres 5 dni i będąca następstwem okoliczności, za które ponosi winę Usługodawca. Nie dotyczy to sytuacji, w której przerwa w dostępie do Usług jest skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależnym od Usługodawcy (np. siła wyższa lub wina Usługobiorcy).

3. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

a) wskazania przez Usługobiorcę niekompletnych, nieprawidłowych lub fikcyjnych danych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie,

b) istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania Usług świadczonych przez Usługodawcę niezgodnie z ich celem (przeznaczeniem) lub też w sposób naruszający spójność systemu informatycznego Usługodawcy,

c) istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania Usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób skutkujący bezpośrednio lub pośrednio szeroko pojętymi utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Usługobiorców,

d) stwierdzenia faktu korzystania z Usług Usługodawcy w sposób, o którym mowa w punktach b-c,

e) naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego podczas lub w związku z korzystaniem z Usług,

f) naruszenia przez Usługobiorcę praw osób trzecich (osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) podczas lub w związku z korzystaniem z Usług,

g) naruszenia warunków korzystania z Usług określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą nieopłacenia przez Usługobiorcę korzystania z Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi, jej ograniczenie, zawieszenie lub wyłączenie nie zwalnia Usługobiorcy z zapłaty naliczonych opłat za Usługę zgodnie z Regulaminem lub Cennikiem.

6. W Okresie Karencji Usługodawca umożliwia Usługobiorcy przywrócenie Usługi z zachowaniem konfiguracji i danych wprowadzonych uprzednio przez Usługobiorcę. W Okresie Karencji następuje w zależności od decyzji Usługodawcy ograniczenie, zawieszenie lub wyłączenie świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym za ewentualne szkody powstałe z tego tytułu Okres karencji wynosi 1 miesiąc od ostatniego dnia okresu korzystania z Usługi, za który Usługobiorca obowiązany był dokonać płatności. Usługodawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za trwałe usunięcie wszystkich danych Usługobiorcy, które zostanie dokonane po upływie Okresu Karencji.

8. W Okres Karencji Usługobiorca może zgłosi
Usługodawcy chęć przywrócenia Usługi – w takim wypadku konieczne jest przesłanie zgłoszenia do Usługodawcy drogą mailową lub za pomocą ticketów oraz uprzedniego uiszczenia opłaty - przywrócenie Usługi jest odpłatne – opłata wynosi 250 zł netto. Niezależnie od opłaty za przywrócenie Usługobiorca obowiązany jest do dokonania opłaty za korzystanie z Usługi na warunkach określonych w Regulaminie w ciągu 24 godzin od momentu przywrócenia Usługi pod rygorem ponownego wyłączenia świadczenia Usługi bez możliwości ponownego przywrócenia.

§ 5 Udostępniane Usługi

1. Szczegółowy zakres Usług udostępnianych przez Usługodawcę został określony w niniejszym Regulaminie oraz Specyfikacji Usług i Cenniku stanowiących jego integralną część. Zmiany dotyczące cen oferowanych Usług mogą by
na bieżąco wprowadzane przez Usługodawcę w formie modyfikacji treści postanowień Regulaminu i jego załączników. Przedmiotowe zmiany nie wymagają dla swej skuteczności zgody Usługobiorcy, jeżeli dotyczą wzrostu cen Usług oferowanych przez Usługodawcę maksymalnie do 10 % wartości comiesięcznych należności.
Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej http://www.iwareprint.pl.


2. Zmiany obejmujące większy wzrost cen wymagają dla swej skuteczności zgody Usługobiorcy. Usługodawca dokonuje zmian w formie wypowiedzenia dotychczasowych warunków o świadczenie Usług. Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej (lub wiadomości e – mail) i zawiera nową treść Regulaminu lub jego załączników. W przypadku braku akceptacji nowych warunków przez Usługobiorcę jest on uprawniony do wypowiedzenia umowy na zasadach w niej określonych. Strony zgodnie ustalają, iż brak wypowiedzenia przez Usługobiorcę w terminie 14 dni od przedstawienie propozycji zmian poczytuje się za wyrażenie zgody na ich wprowadzenie.

3. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy, w okresie uiszczania przez niego abonamentu, pomoc techniczną związaną z korzystaniem z oferowanych Usług. Obejmuje ona swym zakresem udzielanie porad korespondencyjnych (ticketowych) w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

4. Usługobiorca może by
zobowiązany do udostępnienia Usługodawcy danych obejmujących hasło i login do rejestracji w panelu administracyjnym Usług, jeżeli jest to niezbędne do realizacji czynności z zakresu pomocy technicznej.

§ 6 Opłaty

1. Szczegółowe zasady płatności za Usługi udostępniane przez Usługodawcę określa Cennik dostępny na stronach http://iwareprint.pl.


2. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę na określony okres z chwilą dokonania płatności za wybrane Usługi na rzecz Usługodawcy(uiszczanie opłaty następuje „z góry” za dany okres, w cyklach miesięcznych).

3. Usługobiorca uzyskuje bieżący dostęp do Usług oferowanych przez Usługodawcę w okresie, za który uiścił opłatę zgodnie z Cennikiem.

4. Płatność za korzystanie z Usług dokonywana jest w cyklach miesięcznych. Standardowo płatność za dany miesiąc korzystania z Usług powinna by
dokonana najpóźniej do 9. dnia miesiąca za dany miesiąc korzystania z Usług.

5. W przypadku upływu okresu testowego, Usługobiorca obowiązany jest dokona
zapłaty za wybrane Usługi w terminie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym minął okres testowy za dany miesiąc testowy oraz za odpowiednią część miesiąca, w którym upłynął już okres testowy. Brak zapłaty w tym terminie skutkuje brakiem możliwości korzystania z Usług, a następnie trwałym usunięciem wszystkich danych Usługobiorcy.

6. Po upływie okresu testowego Usługobiorca ma aktywne Usługi objęte uprzednio okresem testowym, chyba że Usługobiorca przed jego upływem dokonał odpowiednich zmian w tym zakresie.

7. Brak terminowej płatności oznacza do końca miesiąca kalendarzowego, w którym minął termin płatności za dany miesiąc korzystania z Usług w szczególności:

a) brak możliwości korzystania z Usług przez Usługobiorcę poza dokonaniem płatności;

b) klienci Usługobiorcy mają możliwość dalszego składania zamówień poprzez Sklep Internetowy Usługobiorcy

8. Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym minął termin płatności za dany miesiąc korzystania z Usług, Usługi zostaną automatycznie wyłączone i Sklep Internetowy Usługobiorcy nie będzie już dostępny dla Usługobiorcy oraz dla jego klientów (umowa o świadczenie Usług ulega automatycznemu rozwiązaniu). Za chwilę dokonania płatności uznaje się dzień odnotowania płatności na koncie rozliczeniowym Usługodawcy w ramach płatności elektronicznych dostępnych dla opłacenia Usług.

9. W przypadku wyłączenia Usług Usługobiorca ma możliwość skorzystania z Okresu Karencji na warunkach wskazanych w Regulaminie. W takim wypadku Usługobiorca jest obowiązany uiści
opłatę za dokonanie przywrócenia oraz opłatę za dany miesiąc korzystania z Usługi, w którym nastąpiło przywrócenie. Opłatę za przywrócenie należy dokonać przed przywróceniem, najpóźniej przed upływem Okresu Karencji. Termin płatności opłaty za dany miesiąc korzystania z Usługi po jej przywróceniu wynosi w tym wypadku wynosi 24 godziny od przywrócenia Usług, pod rygorem ponownego wyłączenia świadczenia Usługi bez możliwości ponownego przywrócenia. Za chwilę dokonania płatności uznaje się dzień odnotowania płatności na koncie rozliczeniowym Usługodawcy w ramach płatności elektronicznych dostępnych dla opłacenia Usług.

10. Brak skorzystania z Okresu Karencji na warunkach wskazanych w Regulaminie powoduje ostateczny brak możliwości przywrócenia Usług dla Usługobiorcy.

11. Wszelkie dodatkowe opłaty (bankowe i pocztowe) obciążają Usługobiorcę.

12. Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności z wykorzystaniem opcji dostępnych z poziomu panelu administracyjnego Sklepu internetowego. Usługobiorca dokonuje płatności za pomocą płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą wskazanych w panelu administracyjnym.

13. Zaprzestanie korzystania z Usług nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności za niewykorzystany okres.

14. Usługobiorca, który nie chce uiszczać opłaty za Usługę w zakresie dodatkowych modułów wskazanych w Cenniku zobowiązany jest jest wyłączyć korzystając z opcji dostępnych w ramach panelu administracyjnego swojego Sklepu internetowego przed rozpoczęciem biegu nowego okresu abonamentowego.

§ 7 Obowiązki Usługobiorców


1. W celu prawidłowego korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę Usługobiorca jest zobligowany do posiadania dostępu do odpowiedniego sprzętu technicznego i oprogramowania, których szczegółowe parametry określa Załącznik nr 2 Specyfikacja Usług, będący integralną częścią Regulaminu.


2. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania Usług w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zabroniony jest sposób korzystania z Usług skutkujący bezpośrednio lub pośrednio szeroko pojętymi utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników lub naruszeniem spójności systemu informatycznego Usługodawcy.

3. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z działania lub zaniechania zaistniałego w związku z korzystaniem z Usług oferowanych przez Usługodawcę.

§ 8 Obowiązki Usługodawcy


1. Usługodawca dołoży należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności w celu zapewnienia swobodnego i niezakłóconego dostępu do udostępnianych Usług. Usługodawca ponosi odpowiedzialnoś
za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego będącego następstwem zawinionych przez niego okoliczności pozostających w adekwatnym związku przyczynowo – skutkowym z powstałą szkodą. Odpowiedzialność Usługodawcy obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty (damnum emergens) z wyłączeniem utraconych korzyści.


2. Z zakresu odpowiedzialności Usługodawcy wyłączone są szkody powstałe na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania w związku z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu sieci telekomunikacyjnych innych operatorów lub dostawców, braku odpowiedniego stopnia przepustowości łącza używanego przez Usługobiorcę oraz okresowych wahań parametrów łącz.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku niespełnienia przez Usługobiorcę warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania z Usług (precyzyjnie określonych w Specyfikacji Usług stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu) lub korzystania z Usług przez osoby trzecie posługujące się instrumentami identyfikacyjnymi Usługobiorcy.

4. Usługodawca udostępniając wybraną usługę Usługobiorcy, korzysta z zewnętrznych serwerów dedykowanych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku awarii lub braku dostępu do serwera spowodowanego przez zewnętrznego dostawcę hostingu. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby system działał bez przeszkód, zgodnie z zawartymi w regulaminie ustaleniami, natomiast jest uzależniony od dostawcy hostingu i nie może zagwarantować szybszego czasu reakcji niż ten ustalony z dostawcą hostingu.

5. Usługodawca nie gwarantuje, że Usługi są wolne od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Sklep internetowy bez problemów i zakłóceń. Ponadto z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i atakowania sieci internetowej, Usługodawca nie gwarantuje, że Usługi będą wolne od podatności na włamania lub ataki.

6. Usługodawca udostępnia Usługi w formie, w jakiej zostały one dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Usług, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej. Żadne z ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie nie ogranicza jednak odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu śmierci lub utraty zdrowia spowodowanej umyślnym działaniem Usługodawcy.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej opłaty za korzystanie z Usług, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej roczną opłatę za korzystanie z Usług.

§ 9 Zgłoszenie reklamacyjne


1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku:


a) niewykonywania Usług objętych umową o świadczenie Usług,

b) nienależytego wykonywania Usług objętych umową o świadczenie Usług,

c) nieprawidłowości w zakresie określenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług przez Usługodawcę.

2. Usługobiorca jest zobowiązany do złożenia reklamacji za pomocą systemu ticketów dostępnych w ramach Usług, a w razie braku takiej możliwość za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres: bok@iwareprint.pl z uwzględnieniem dla skuteczności składanej reklamacji następujących danych:

a) nazwa oraz adres siedziby Usługobiorcy,

b) określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi lub nieprawidłowo określonego wynagrodzenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacyjne,

c) preferowany przez Usługobiorcę sposób rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego.

3. Skuteczne wniesienie reklamacji może nastąpi
wyłącznie w terminie do 20 dni od dnia powzięcia przez Usługobiorcę informacji o okolicznościach uzasadniających reklamację,

jednakże nie później niż w terminie 60 dni od ich zaistnienia. Dniem złożenia reklamacji jest dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego, którego wpływ zostanie potwierdzony przez Usługodawcę. Rozstrzygnięcie w przedmiocie złożonej reklamacji nastąpi w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia zgłoszenia.

§ 10 Opieka techniczna


1. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia opieki technicznej dla Usługobiorców w okresie opłaconego korzystania z Usług.


2. Zakres opieki technicznej obejmuje pomoc w usuwaniu i naprawianiu błędów występujących przy działaniu oprogramowania stanowiącego przedmiot Usługi. Z zakresu opieki technicznej wyłączone są elementy Usługi, które podlegają samodzielnemu modyfikowaniu przez Usługobiorcę, takie jak np. zmiany w szablonach graficznych.

3. Usługobiorca dokonuje zgłoszenia powstałych błędów wyłącznie za pośrednictwem systemu zgłoszeń (ticket tracking), dostępnego w panelu administracyjnym Sklepu internetowego. Zgłoszenia wysłane inną drogą komunikacji mogą zostać nieuwzględnione. W przypadku zgłoszenia dokonanego w dni wolne od pracy uznaje się, iż zgłoszenie nastąpiło o godzinie 9 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.

4 W zakresie opłaty za korzystanie z Usług Usługodawca świadczy czynności z zakresu opieki technicznej mające na celu zapewnienie prawidłowego korzystanie z Usług – zakres oraz termin ich realizacji określa samodzielnie Usługodawca w miarę swoich możliwości oraz w zależności od zaistniałej sytuacji.

5. Usługodawca nie jest zobowiązany do realizacji obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku zmiany przez Usługobiorcę ustawień Usługi lub wprowadzenia innych zmian niedostępnych za pośrednictwem udostępnionego w ramach Usług panelu administracyjnego.

§ 11 Prawa autorskie


1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Usług jako całości oraz ich poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ich ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Usługom obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.


2. Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Usług jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Oprogramowanie jest także chronione przez prawo autorskie oraz przez właściwe umowy międzynarodowe. Usługi należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiowa
Usług jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach. Usługobiorca zobowiązuje się nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblowa
lub w jakikolwiek inny sposób stara
się ustali
kod źródłowy Usług, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Znaki handlowe muszą by
używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługobiorca nie otrzymuje żadnych praw autorskich do Usług.

3. Usługi oraz ich części mogą podlegać odrębnym regulaminom i licencjom korzystania - w takim wypadku Usługobiorca obowiązany jest ich także przestrzegać.

4. W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi Usługobiorcy udzielana jest odpłatna i niewyłączna licencja na korzystanie z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem i na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie.

5. Licencja uprawnia Usługobiorcę do korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy i jego partnerów. Usługobiorca

może korzystać z Usług jedynie w jednym swoim Sklepie internetowym i w celach prowadzenia własnej działalności gospodarczej – zgodnie z Regulaminem i opisem Usług.

6. Licencja nie upoważnia Usługobiorcę do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Usług jako całości oraz ich poszczególnych elementów.

7. Udzielenie licencji następuje w momencie dokonania płatności przez Usługobiorcę. Licencja zostaje udzielona na terytorium całego Świata, na okres, za który Usługobiorca uiścił opłatę, chyba że odrębny regulamin lub licencja korzystania z Produktu lub jego elementu stanowi inaczej.

8. Usługodawca może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Usługobiorca narusza niniejszy Regulamin.

§ 12 Przerwy techniczne


1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewni
prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Usług. Z uwagi na złożonoś
oraz stopień skomplikowania Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS -distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Usług. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.


2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpi
także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Usług oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu.

§ 13 Postanowienia końcowe


1. Do realizacji Regulaminu oraz do umów o świadczenie Usług zawartych z Usługodawcą mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory jaką mogą wyniknąć w przyszłości na tle realizacji ww. Regulaminu oraz umowy o świadczenie Usług będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Niniejszy Regulamin oraz umowa o świadczenie Usług nie podlega ustaleniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowych Umowach Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jest niniejszym jednoznacznie wyłączone.


2. Wszelkie zmiany postanowień Regulaminu lub jego załączników (z wyjątkiem drobnych korekt o charakterze redakcyjnym lub zmiany cen oferowanych usług do wysokości 10 % wartości comiesięcznych należności) mogą by
wprowadzone wyłącznie w formie wypowiedzenia dotychczasowych warunków Regulaminu o świadczeniu Usług. Wypowiedzenie następuje w formie wiadomości e-mail i zawiera nową treść Regulaminu lub jego załączników z uwzględnieniem zmian. W przypadku braku akceptacji nowych warunków przez Usługobiorcę jest on uprawniony do wypowiedzenia na zasadach w niej określonych. Strony zgodnie ustalają, iż brak wypowiedzenia przez Usługobiorcę w terminie 14 dni od przedstawienie propozycji zmian poczytuje się za wyrażenie zgody na ich wprowadzenie. Powyższa procedura nie dotyczy przypadków, gdy zmiana Regulaminu i/lub jego załączników jest konieczna z przyczyn natury obiektywnej (zmiana przepisów prawa, orzeczenia sądów, decyzje administracyjne i inne

okoliczności niezależne od Usługodawcy), wówczas zmiany obowiązują z chwilą ich publikacji na stronie internetowej http://www.iwareprint.pl .

3. Usługodawca jest uprawniony do zamieszczania na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych takich jak np. ulotki, plakaty, katalogi, broszury oraz mailingach danych dotyczących nazw, logotypów i adresów sklepów internetowych (drukarni internetowych) prowadzonych przez Usługobiorców.

4. Usługobiorca jest zobowiązany do zachowania obowiązującej klauzuli w stopce udostępnionego oprogramowania w ramach Usług tj. „Powered by iwarePRINT” w niezmienionej formie w swoim Sklepie Internetowym. Usunięcie, zmiana lub ograniczenie widoczności klauzuli stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. W razie usunięcia, zmiany lub ograniczenia widoczności klauzuli Usługodawca może według własnego wyboru: (1) wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym lub (2) zobowiązać Usługobiorcę do niezwłocznego przywrócenia na własny koszt klauzuli do stanu pierwotnego lub zlecenia tej czynności Usługodawcy za dodatkową opłatą. Wypowiedzenie umowy w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim, niezależnie od innych ograniczeń odpowiedzialności Usługodawcy przewidzianych w Regulaminie, nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy, w szczególności roszczeń o zwrot opłat za niewykorzystane okres świadczenia Usług, czy też roszczeń wynikających z utraty dostępu do Usług i danych.

5. Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy świadczenia Usług nie wymaga zgody Usługobiorcy.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

Załącznik nr 1

Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych


1. Niniejszy Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi umowę, o której mowa w art. 28 Rozporządzenia RODO.


2. Postanowienia niniejszego Regulamin powierzenia przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie do danych osobowych klientów indywidualnych (osób fizycznych) obsługiwanych przez Usługobiorcę w ramach panelu administracyjnego Sklepu internetowego prowadzonego przez Usługobiorcę, w ramach Usług udostępnianych mu przez Usługodawcę i powierzonych w ten sposób Usługodawcy.

3. Usługobiorca w stosunku do danych swoich klientów powierzonych Usługodawcy ma status administratora danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem RODO, a powierzone Usługodawcy dane będą przetwarzane w imieniu Usługobiorcy.

4. Usługobiorca zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych powierzonych Usługodawcy nie narusza Rozporządzenia RODO oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Usługobiorca oświadcza, że przestrzega zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 5 Rozporządzenia RODO oraz posiada stosowne podstawy prawne do przetwarzania powierzonych danych i ich powierzenia Usługodawcy zgodnie z Regulaminem, w tym Regulaminem powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Usługobiorca powierza Usługodawcy w trybie art. 28 Rozporządzenia RODO przetwarzanie danych osobowych swoich klientów na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Regulaminie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu. Usługodawca w takim wypadku jako powierzeniobiorca dokonuje przetwarzania (w tym m.in. zbierania, utrwalania i przechowywania) danych osobowych osób fizycznych tylko i wyłącznie na potrzeby, w celu i w zakresie związanym ze świadczeniem udostępnianych Usługobiorcy Usług przez Usługodawcę oraz przez okres korzystania przez Usługobiorcę z Usług Usługodawcy zgodnie z Regulaminem. Powierzenie obejmuje dane zwykłe i nie obejmuje szczególnych kategorii danych.

6. Usługodawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych mu przez Usługobiorcę danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

7. Usługodawca przetwarza dane osobowe powierzone mu przez Usługobiorcę wyłącznie na udokumentowane polecenie Usługobiorcy i w jego imieniu – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Usługodawca; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Usługodawca informuje Usługobiorcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

8. Usługodawca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Usługobiorcę zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

9. Usługodawca przetwarzając powierzone mu przez Usługobiorcę dane osobowe podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia RODO.

10. Usługodawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania powierzonych mu przez Usługobiorcę danych, w miarę możliwości pomaga Usługobiorcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia RODO.

11. Usługodawca, uwzględniając charakter przetwarzania powierzonych mu przez Usługobiorcę danych oraz dostępne mu informacje, pomaga Usługobiorcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia RODO.

12. Usługodawca, po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem powierzonych mu przez Usługobiorcę danych, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

13. Usługodawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Usługobiorcy zgodnie z art. 33 ust. 2 Rozporządzenia RODO.

14. Usługodawca jest uprawniony do przekazywania powierzonych mu przez Usługobiorcę na danych osobowych swoim pracownikom i współpracownikom jedynie w przypadku, gdy takie przekazanie danych będzie niezbędne do realizacji umowy o świadczenie Usług oraz jedynie w zakresie i na czas niezbędny do realizacji tego celu.

15. Usługodawca, w przypadku korzystania przy przetwarzaniu powierzonych mu przez Usługobiorcę danych z usług innego podmiotu przetwarzającego, przestrzega warunków korzystania z takiego podmiotu, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia RODO ust. 2 i 4.

16. Usługobiorca wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Usługodawcę z usług innych podmiotów przetwarzających będących podwykonawcami lub partnerami Usługodawcy w związku z realizacją umowy o świadczenie Usług do przetwarzania danych powierzonych mu przez Usługobiorcę. Usługodawca zapewnia, że korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego będzie miało miejsce jedynie gdy będzie ono niezbędne do realizacji umowy o świadczenie Usług oraz jedynie w zakresie i na czas niezbędny do realizacji tego celu oraz zgodnie z umową i niniejszym Regulaminem.

17. Usługodawca zobowiązuje się informować Usługobiorcę o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Usługobiorcy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

18. Usługodawca, w przypadku gdy do wykonania w imieniu Usługobiorcy konkretnych czynności przetwarzania korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, zobowiązany jest nałożyć na ten inny podmiot – na mocy odrębnej umowy lub innego aktu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego – te same obowiązki ochrony danych jak w niniejszym Regulaminie, o których to obowiązkach mowa w art. 28 ust. 3 Rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom Rozporządzenia RODO.


19. Usługobiorca uprawnia Usługodawcę do nadawania upoważnień, wydawania instrukcji i poleceń w rozumieniu art. 29 Rozporządzenia RODO w stosunku do dalszych podmiotów przetwarzających.

20. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia RODO oraz umożliwia Usługobiorcy lub audytorowi upoważnionemu przez Usługobiorcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji przetwarzania powierzonych danych przez Usługobiorcę pod kątem zgodności z Rozporządzeniem RODO, i przyczynia się do nich. W związku z obowiązkiem określonym w zdaniu poprzednim Usługodawca niezwłocznie informuje Usługobiorcę, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

21. W przypadku audytu lub inspekcji, o których mowa w pkt. 20 Regulaminu powierzenia przetwarzania danych osobowych Usługobiorca powiadomi Usługodawcę w tradycyjnej formie pisemnej o zamiarze przeprowadzeniu audytu lub inspekcji wraz ze wskazaniem osób upoważnionych, proponowanego terminu, zakresu, czasu trwania oraz potrzebnych informacji i dokumentów. Usługodawca w takim wypadku wyznaczy możliwe terminy w ciągu 21 dni roboczych od otrzymania powiadomienia od Usługobiorcy.

22. Uwzględniając zakres, czas trwania, ilość i szczegółowość potrzebnych informacji i dokumentów będących przedmiotem audytu lub inspekcji oraz koszty z tym związane Usługodawca ma prawo uprzednio pobrać od Usługobiorcy rozsądną i uzasadnioną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, udostępnienia dokumentów, prowadzenia komunikacji lub podjęcia innych żądanych lub koniecznych działań w związku z audytem lub inspekcją. Usługobiorca po otrzymaniu informacji o wysokości opłaty ma prawo zmienić swoje żądanie audytu lub inspekcji, co może spowodować aktualizację przez Usługodawcę wysokości opłaty.

23. Przeprowadzany audyt lub inspekcja Usługobiorcy nie może zakłócać funkcjonowania Usługodawcy – w przypadku wystąpienia takiej sytuacji Usługodawca ma prawo przerwać audyt lub inspekcję w trakcie ich trwania. Audyt lub inspekcja może odbyć się wyłącznie w wyznaczonym przez Usługodawcę czasie i pod kontrolą wyznaczonej przez Usługodawcę osoby.

24. Prawo audytu lub inspekcji dotyczy wyłącznie danych powierzonych przez Usługobiorcę na oraz miejsca ich przetwarzania i nie może objąć kontroli w zakresie innych danych przetwarzanych przez Usługodawcę. Usługobiorca nie może wykorzystywać uzyskanych informacji i dokumentów w celach innych niż wynikających z Regulaminu oraz przepisów prawa.

25. Usługodawca ma prawo odmowy udzielenia lub ograniczenia zgody na audyt, inspekcję, udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentów i miejsc, w zakresie w jakim te działania mogłyby doprowadzić do naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności jeżeli te działania mogłyby w sposób bezprawny zagrozić ujawnieniu lub bezpieczeństwu innych danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę. W takim przypadku Usługodawca jest obowiązany w sposób jasny i wyczerpujący uzasadnić Usługobiorcy swoje stanowisko i w miarę możliwości zapewnić przeprowadzenie audytu lub inspekcji lub udzielić informacji i udostępnić dokumenty w inny sposób.

26. Usługodawca ma prawo ograniczyć albo odmówić przekazania Usługobiorcy informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną, w tym tajemnicą przedsiębiorstwa Usługodawcy lub podmiotów trzecich, a także informacji stanowiących dane osobowe nie objęte niniejszym Regulaminem powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli informacje te mogą zostać zastąpione innymi informacjami (w tym oświadczeniami Usługodawcy), zaś w przypadku gdy nie będzie to możliwe – informacje te zostaną udostępnione Usługobiorcy (lub wyznaczonym przez niego osobom) wyłącznie w siedzibie Usługodawcy, po uprzednim zawarciu przez Usługodawcę i Usługobiorcę i wszystkie osoby, którymi Usługobiorca się posługuje, stosownej umowy zobowiązującej do należytej ochrony tych informacji.

27. Wszelkie informacje oraz dokumenty udzielane lub udostępniane przez Usługodawcę Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także wykonywane przez niego czynności wykonywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania stosownego żądania, chyba że z przepisów prawa lub Regulaminu powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika inny termin.

Załącznik nr 2

Specyfikacja Usług


1. W ramach Usług możliwe jest prowadzenie własnego Sklepu Internetowego poprzez:


a) dostęp do panelu administracyjnego oraz witryny internetowej Sklepu internetowego, dostępnych pod wskazanym w Zamówieniu adresem internetowym,

b) publikowanie plików graficznych, tekstowych, stron, opisów produktów, kategorii oraz promocji w witrynie Sklepu internetowego,

c) przyjmowanie zamówień od klientów oraz ich obsługa w ramach panelu administracyjnego Sklepu internetowego,

d) możliwość podłączenia własnych domen internetowych i podłączenia przez Usługodawcę certyfikatu SSL do Sklepu internetowego za dodatkową opłatą,

e) możliwość stworzenia i opublikowania własnego wyglądu (szablonu) Sklepu internetowego lub modyfikacji istniejącego szablonu do swoich potrzeb w ramach opcji dostępnych w panelu administracyjnym Sklepu internetowego.

2. Określa się następujące wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego i Usług:
a) sprzęt komputerowy oraz stabilne podłączenie do Internetu,

b) nowoczesna przeglądarka Internetowa w najnowszej dostępnej wersji: np. Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 45.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 51 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies.